Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

***

Moim zdaniem, nie można uznać, iż  objęcie  w  posiadanie  przez  Skarb Państwa, gminę która zajęła nieruchomość i rozpoczęła budowę było zdarzeniem cywilnoprawnym skoro przy   braku  ewentualnych  dowodów, przy  zastosowaniu   art. 231 kpc należy domniemywać, iż wszelkie w/w procedury administracyjne zostały zachowane o czym pisałem  wcześniej.

Wszystkie powyższe wskazania znajdują potwierdzenie w zapisach Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22.07.1952r. ( Dz.U. Z 23 lipca 1952 ).

Zgodnie z jej art. 2b w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podstawowym celem działalności państwa jest wszechstronny rozwój społeczeństwa socjalistycznego, rozwój twórczych sił narodu i każdego człowieka, coraz lepsze zaspokajanie potrzeb obywateli, według art. 5 wszystkie organy władzy i administracji państwowej opierają się w swej działalności na świadomym, czynnym współdziałaniu najszerszych mas ludowych i obowiązane są:

  1. zdawać narodowi sprawę ze swej działalności,
  2. uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i życzenia obywateli w myśl obowiązujących ustaw,
  3. wyjaśniać masom pracującym zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy ludowej w poszczególnych dziedzinach działalności państwowej, gospodarczej i kulturalne.

Zgodnie z art. 7. 1. Podstawę ustroju społeczno-gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi socjalistyczny system gospodarczy, oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji.

2. Polska Rzeczypospolita Ludowa rozwija życie gospodarcze i kulturalne kraju na podstawie narodowego planu społeczno-gospodarczego.

3. Zasadniczym celem społeczno-gospodarczej polityki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest systematyczne polepszanie warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych społeczeństwa, stały rozwój sił wytwórczych kraju, umacnianie siły, obronności i niezależności Ojczyzny.

4. Państwo posiada monopol handlu zagranicznego.

Jak stanowił art 8a przedsiębiorstwa państwowe, gospodarując racjonalnie powierzoną im częścią mienia ogólnonarodowego, realizują w sposób planowy zadania gospodarcze i społeczne.

A według art 37 i 40 rady narodowe kierują całokształtem rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego oraz wpływają na wszystkie jednostki administracji i gospodarki na swym terenie, inspirują i koordynują ich działalność oraz sprawują nad nimi kontrolę.

Rady narodowe wiążą potrzeby terenu z celami i zadaniami ogólnopaństwowymi. Rady narodowe wykorzystują wszelkie zasoby i możliwości terenu dla jego wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego, dla coraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia i usług oraz dla rozbudowy instytucji i urządzeń komunalnych, oświatowych, kulturalnych, sanitarnych i sportowych.

2. Rady narodowe na wniosek terenowych organów administracji uchwalają plany społeczno-gospodarcze i budżety województw, miast, dzielnic i gmin.

Natomiast w art Art. 67 pkt 5 wskazano, iż w trosce o dobro rodziny Polska Rzeczpospolita Ludowa dąży do poprawy sytuacji mieszkaniowej, przy współudziale obywateli rozwija i popiera różne formy budownictwa mieszkaniowego, a szczególnie budownictwa spółdzielczego, oraz dba o racjonalną gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

W  świetle  powyższego  należy stwierdzić, iż  jedynie  wyjątkowo  można  by  przyjmować  w  danym stanie  faktycznym, iż  objęcie  przez  Skarb  Państwa władania nieruchomością, na  której  Państwo  pobudowało  budynek    było  objęciem  w  posiadanie  cywilnoprawnym  a  nie  imperialnym  w  rozumieniu uchwały  Sądu Najwyższego III  CZP  30/07.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: